Sự định hướng

Thúc đẩy một xã hội bền vững thông qua việc thân thiện với môi trường, phúc lợi xã hội và tuyên truyền hạnh phúc.

Đóng góp xã hội của SJ

SJ cam kết là một công ty có trách nhiệm xã hội có thể ảnh hưởng đến nhân viên, cộng đồng địa phương và toàn xã hội một cách tích cực bằng cách tăng cường nhận thức về môi trường, từ thiện, và trách nhiệm xã hội và đưa ra cam kết cho xã hội thông qua các chương trình như ' Xây nhà tình nghĩa 'và' Học bổng khuyến học…’.