Dịch vụ: Bảo trì, tư vấn thiết kế, đầu tư, lắp đặt, bảo hiểm, App

Tạo ra nguồn thông tin, nguồn thu nhập liên tục thông qua các hoạt động ổn định.